Podmioty prowadzące działalność operacyjną mogą dodatkowo udzielać pożyczek spółkom powiązanym. Często pojawia się wątpliwość, czy występują wtedy jako podatnik VAT.
To, czy pożyczkodawca występuje w roli podatnika VAT, może być uzależnione od sposobu pozyskania przez niego środków finansowych na prowadzenie działalności pożyczkowej. Do takich wniosków prowadzi stanowisko wyrażone przez WSA we Wrocławiu w wyroku z 10 stycznia 2012 r. (sygn. akt I SA/Wr 1419/11).
– Sąd uznał, że ocena, czy działalność finansowa jest realizowana przez podatnika VAT, może zostać dokonana przez pryzmat tego, skąd pochodzą środki przeznaczone na taką działalność – zwraca uwagę Marcin Zawadzki, ekspert w Ernst & Young.
Jeśli takie środki to efekt nadwyżek pochodzących z działalności operacyjnej, to można argumentować, że udzielanie pożyczek przez dany podmiot pozostaje poza zakresem opodatkowania VAT. Jeśli udzielenie pożyczki jest poprzedzone pozyskaniem środków finansowych z rynku (np. przez emisję obligacji, emisję akcji), to należy uznać, że pożyczek udziela podatnik VAT.
Reklama
Czynności przygotowawcze do określonej działalności powinny oznaczać, że realizacja tej działalności jest wykonywana przez podatnika VAT. Z tego względu, jeśli podmiot aktywnie pozyskuje środki finansowe celem dalszego ich przekazania w ramach grupy kapitałowej, to powinien być traktowany jako podatnik VAT. Stanowisko takie zostało wyrażone wielokrotnie przez Trybunał Sprawiedliwości UE (np. wyrok w sprawie C-291/92 Dieter Armbrecht czy w sprawie C-415/98 Laszlo Bakcsi).