Drobnym przedsiębiorcom, u których wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła kwoty 150 000 zł, z zasady przysługuje prawo do zwolnienia z podatku od towarów i usług. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku muszą samodzielnie wyliczyć przysługujący im limit.

Przepisy prawa podatkowego przewidują dla przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu VAT, zwolnienie podmiotowe pozwalające na uniknięcie konieczności rozliczania podatku od towarów i usług. Warunkiem decydującym o możliwości skorzystania z tego prawa jest przede wszystkim wartość sprzedaży, która w poprzednim roku podatkowym, nie mogła przekroczyć określonego w ustawie limitu.

Wartość sprzedaży do kwoty 150 000 zł

Wspomniane zwolnienie podmiotowe z podatku VAT przysługuje podatnikom, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Warto przy tym pamiętać, że do wartości sprzedaży z zasady nie wlicza się kwoty podatku. Wartość ta nie obejmuje ponadto odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym podatnik zalicza do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Reklama

Zwolnienie uwarunkowane przewidywaną wartością sprzedaży ustaloną na podstawie proporcji

Choć możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, uwarunkowana jest wartością sprzedaży, jaką podatnik osiągnął w poprzednim roku podatkowym, nie oznacza to bynajmniej pozbawienia tego prawa podatników, którzy rozpoczynają w bieżącym roku prowadzenie działalności gospodarczej. W ich przypadku limit pozwalający na zastosowanie zwolnienia ustalany jest na podstawie proporcji. Przedsiębiorca rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegający opodatkowaniu VAT, jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, wartości 150 000 zł.

Przykład: Przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą 22 października 2012 r.
Aby móc skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, wartość przewidywanej przez niego sprzedaży nie może przekroczyć limitu ustalonego na podstawie proporcji.
W tym celu należy dokonać następującego przeliczenia:
Długość okresu prowadzenia działalności gospodarczej (od 22 października do 31 grudnia) to 71 dni. Ze względu na fakt, iż rok 2012 jest rokiem przestępnym, wartość tę należy odnieść do 366 dni przypadających na cały rok podatkowy.
71 dni, w odniesieniu do 366 dni w 2012 r, wynosi 71/366 = 19, 40 %
Zatem, aby podatnik mógł skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, wartość planowanej przez niego sprzedaży nie może przekroczyć kwoty 19,40% * 150 000 zł = 29 100 zł
W momencie przekroczenia limitu zwolnienie traci moc

W przypadku, gdy wartość sprzedaży u podatników zwolnionych od podatku przekroczy wspomniany limit, zwolnienie traci moc w chwili przekroczenia tej kwoty. Od tego momentu u podatnika powstaje obowiązek podatkowy, przy czym opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę.

Elżbieta Węcławik, Tax Care
Dorota Kępka, księgowa Tax Care