Jeśli umowa między sprzedawcą a nabywcą nie określa dokładnie, co jest przedmiotem ostatecznej dostawy, to nie trzeba płacić VAT od związanej z nią zaliczki.
Wobec spółki została wszczęta kontrola podatkowa. Urząd skarbowy ustalił, że nie odprowadziła ona VAT w wysokości 22 proc. od zaliczki otrzymanej od kontrahenta. Firma zawarła przedwstępną umowę sprzedaży elementów do elektrowni wiatrowych. Strony uzgodniły, że wartość poszczególnych elementów będą ustalać za każdym razem przed ich odbiorem u nabywcy. Wtedy też spółka będzie wystawiać faktury VAT.
Z ustaleń organu wynikało, że otrzymana przez sprzedawcę zaliczka została częściowo rozliczona w fakturach VAT dokumentujących dostawę poszczególnych elementów elektrowni. Zdaniem urzędu skarbowego i izby skarbowej takie rozliczenie było błędne – spółka źle ustaliła moment powstania obowiązku podatkowego. Organ powołał się na art. 19 ust. 11 ustawy o VAT, zgodnie z którym, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.
Sprawa trafiła do sądu, ponieważ spółka uważała, że zaliczka podlega rozliczeniu VAT tylko wtedy, gdy z dokumentacji towarzyszącej wpłacie wynika, co będzie przedmiotem ostatecznej dostawy. Tymczasem umowa przedwstępna sprzedaży nie zawierała w swej treści spisu dostarczanych towarów.
WSA w Szczecinie oddalił skargę spółki i zaakceptował stanowisko izby skarbowej. Jednak przed NSA spółka obroniła swój pogląd. Sędzia Roman Wiatrowski podkreślił, że organy podatkowa w trakcie postępowanie błędnie przyjęły, że umowa między kontrahentami precyzyjnie wskazywała, jakie towary mają zostać dostarczone nabywcy. A skoro nie było to sprecyzowane, to zaliczka nie wiązała się z obowiązkiem zapłaty VAT.
NSA powołał się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 21 lutego 2006 r. (C-419/02). Trybunał przesądził, że w przypadku gdy płatność zaliczkowa następuje przed dostawą towarów lub świadczeniem usług, to muszą być one szczegółowo określone, aby z zaliczką związany był obowiązek zapłaty VAT. Wyrok jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 23 października 2012 r. (I FSK 2121/11). www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia