Niewielkie kwoty, które płacą uczestnicy szkolenia dofinansowanego ze środków publicznych w 70 proc., mogą być zwolnione z VAT – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Skarżąca prowadzi szkolenia z zakresu informatyki i korzysta ze wsparcia unijnego. Realizuje m.in. projekt dofinansowywany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instytucja wdrażająca przyznała skarżącej dofinansowanie w wysokości prawie 95 proc. całkowitych wydatków. Pieniądze pochodzą nie tylko z funduszy unijnych, ale również z budżetu państwa. Zgodnie z podpisaną umową skarżąca może je przeznaczyć na wydatki kwalifikowane w rozumieniu wytycznych do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Musi więc wnieść wkład prywatny w wysokości ok. 5 proc., który pozyska od osób uczestniczących w szkoleniach. Uczestnicy kursu na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych płacą więc ponad 350 zł, a uczestnicy kursu na specjalistę ds. kadr i płac – prawie 250 zł. Spółka wystawia im faktury VAT ze stawką 23 proc. Spór dotyczył tego, czy szkolenia w ogóle są opodatkowane VAT. Zdaniem skarżącej w części odpowiadającej otrzymanej dotacji nie są, ponieważ dotacja nie ma na celu sfinansowania sprzedaży. Opodatkowana może być jedynie ta część kosztów, którą pokrywają uczestnicy. Zdaniem spółki kwota ta będzie jednak zwolniona z VAT na podstawie par. 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia ministra finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem usługi kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego finansowane ze środków publicznych w wysokości co najmniej 70 proc. są zwolnione z podatku.
Minister stwierdził, że kwota dotacji nie jest opodatkowana VAT. Podatek trzeba jednak uiścić od części płaconej przez uczestników, ponieważ spółce nie przysługuje zwolnienie z podatku.
Sąd orzekł, że cała interpretacja jest nieprawidłowa, ponieważ minister błędnie uznał, że spółka dostała dotację o charakterze podmiotowym, a więc na koszty ogólne działalności. Zdaniem WSA jest to dotacja o charakterze przedmiotowym, ponieważ dotyczy konkretnych projektów szkolenia zawodowego.
– Minister, ponownie wydając interpretację, musi więc rozważyć, czy nie są to szkolenia, do których stosuje się zwolnienie z VAT – uzasadniała sędzia Anna Wesołowska.
Ponieważ kwota dotacji wyniosła prawie 95 proc., to spełniony będzie warunek z rozporządzenia ministra finansów i w efekcie spółka nie powinna płacić VAT od kwoty uiszczanej przez uczestników. Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie 5 listopada 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 429/12.