Spółka jawna na fakturach posługiwała się wyłącznie nazwą pełną, używając imion i nazwisk wszystkich wspólników. Jeden z nich zmarł, a w jego miejsce wstąpiła żona. Nowa pełna nazwa spółki została wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Spółka dokonała też zgłoszenia rejestracyjnego (aktualizacyjnego) do celów VAT.
Od tego momentu na fakturach używa skróconej nazwy, zgodnie z danymi podanymi w zgłoszeniu VAT-R. Powstało pytanie, czy postępuje prawidłowo. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał, że tak. Wyjaśnił, że od 1 stycznia 2013 r., na podstawie rozporządzenia ministra finansów z 11 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie m.in. wystawiania faktur (Dz.U. poz. 1428), powinny one zawierać imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy. Znowelizowany par. 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia stanowi implementację art. 226 pkt 5 Dyrektywy Rady 2006/112/WE.
Wzór zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R określony został rozporządzeniem ministra finansów z 5 kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr 55, poz. 539 z późn. zm.). W części B1 tego zgłoszenia – „Dane identyfikacyjne”, w poz. 11 należy podać nazwę pełną, natomiast w poz. 12 nazwę skróconą podatnika.