Przedsiębiorca zajmujący się świadczeniem usługi taksówek osobowych może wybrać opodatkowanie swojej działalności w zakresie VAT w formie ryczałtu. Do zasad ogólnych nie będzie mógł powrócić przez rok.

Co do zasady świadczenie usług taksówek osobowych jest opodatkowane stawką 8%. Podatnikowi zaś przysługuje ograniczone prawo do odliczenia VAT-u nie przewidujące możliwości pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodów osobowych, przy nabywaniu paliwa, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych. Przedsiębiorca ma jednak możliwość zmiany wysokości opodatkowania VAT-em. Oprócz ogólnodostępnego zwolnienia podmiotowego w VAT (wynikającego ze zmieszczenia się z wartością dokonanej sprzedaży w limicie 150 000 zł), szczególnym wyróżnieniem dla taksówkarzy jest możliwość wyboru opodatkowania zryczałtowaną stawką 4%.

Warto pamiętać, że chodzi tu o usługi taksówek osobowych z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą.

Mniejsza stawka, ale bez prawa do odliczenia

Decydując się na ryczał, taksówkarz pozbawia się jednak możliwości obniżania wysokości zobowiązania wobec fiskusa z tytułu VAT. Przedsiębiorcy świadczącemu usługi taksówek na zasadzie ryczałtu nie przysługuje bowiem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o wartość podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu, jakie dotyczą wszelkich zakupów związanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Dokumentacja ryczałtowca

Taksówkarz może wybrać opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem w wysokości 4% po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, w którym będzie stosował ryczałt. Służy do tego formularz VAT-R. W punkcie 47 zaznaczyć należy pole nr 1, w rubryce 48 zaś wpisać miesiąc, od którego podatnik zamierza korzystać ze zryczałtowanej stawki podatku.

Podatnik świadczący usługi taksówek osobowych rozlicza podatek od towarów i usług na zasadach ogólnych i nie prowadzi przy tym wynajmu samochodów osobowych z kierowcą. Chcąc przejść na zryczałtowaną stawkę VAT-u we wrześniu, o zamiarze tym powinien poinformować swój urząd skarbowy do 31 sierpnia.

Specjalnej formie opodatkowania odpowiada specjalny formularz VAT-owskiej deklaracji. Taksówkarz ryczałtowiec obowiązany jest rozliczać się co miesiąc za pomocą druku VAT-12. Czas na złożenie deklaracji pozostaje taki sam, jak przy zasadach ogólnych, tj. odpowiednio w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

Rezygnacja dopiero po roku

Przedsiębiorca, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu, może zrezygnować z tej formy opodatkowania, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego nie będzie rozliczał się w formie ryczałtu.

Katarzyna Miazek, Tax Care
Żaneta Rowińska, księgowa Tax Care