Stowarzyszenie skupia przedsiębiorstwa z regionu podkarpackiego. Jego celem statutowym jest organizacja spotkań i szkoleń biznesowych. Otrzymało dotację na organizację kursów na temat narzędzi informatycznych w działalności gospodarczej oraz zasad prowadzenia firmy. Ze środków unijnych pokryło odpowiednio 90 proc. i 80 proc. kosztów. Pozostała część była uiszczona z opłat uczestników, na które stowarzyszenie wystawia faktury VAT.
Władze stowarzyszenia chciały potwierdzania od organów podatkowych, czy prawidłowo rozliczają w VAT organizację takich szkoleń. We wniosku o interpretację indywidualną spytały, czy wkład własny, wnoszony przez przedsiębiorcę na podstawie wystawionej przez stowarzyszenie faktury, stanowi obrót podlegający opodatkowaniu VAT oraz czy korzysta ze zwolnienia z tego podatku na podstawie par. 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia ministra finansów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 247 z późn. zm.).
Zgodnie z tym przepisem zwolnione z VAT są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70 proc. ze środków publicznych (a także inne usługi i dostawa towarów ściśle z ww. usługami związane).
Minister finansów uznał, że zwolnienie nie obejmuje wkładu uczestników szkolenia. Od tych kwot organizacja powinna odprowadzić 23 proc. VAT, ponieważ dochodzi do odpłatnego świadczenia usług. Zwolnienie wynikające z rozporządzenia nie może być zastosowane, ponieważ dotacja według organu nie pochodzi ze środków publicznych.
Interpretację uchylił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie. Podkreślił, że stowarzyszenie spełnia warunki zwolnienia wynikające z przepisów wykonawczych, ponieważ dotacje z funduszy unijnych stanowią środki publiczne. Minister finansów złożył kasację do NSA, ale została ona oddalona.
Wyrok jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 20 września 2013 r. (sygn. I FSK 1364/12).