Szkolenia dla pracowników urzędów pracy oraz dla członków rad zatrudnienia korzystają ze zwolnień z PIT.
Minister finansów potwierdził to w interpretacji ogólnej z 6 września. Wynika z niej, że pracownik powiatowego lub wojewódzkiego urzędu pracy, który bierze udział w szkoleniu zorganizowanym przez pracodawcę, nie ma z tego tytułu przychodu. Minister wyjaśnił, że wartość nieodpłatnych świadczeń związanych z takim szkoleniem spełnia warunki zwolnienia z podatku określone w art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Są to bowiem świadczenia pracownicze mające na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych, przyznane zgodnie z odrębnymi przepisami. Chodzi tu zarówno o regulacje ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.), nakładające na samorządy województwa obowiązek organizacji i finansowania szkoleń dla pracowników urzędów pracy, jak i o Kodeks pracy.
Podatku nie płacą także członkowie rad zatrudnienia (są to organy opiniodawczo-doradcze w sprawach polityki rynku pracy) biorący udział w szkoleniach. Podstawą zwolnienia jest w tym wypadku art. 21 ust. 1 pkt 118 ustawy o PIT. Zgodnie z nim wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń z tytułu m.in. szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych otrzymanych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia. Wątpliwości budziło, czy w pojęciu szkoleń, o jakich tu mowa, mieszczą się również te adresowane do członków rad zatrudnienia. Minister finansów – po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra pracy i polityki społecznej – uznał, że tak.
Interpretacja ogólna ministra finansów z 6 września 2013 r., nr DD3/033/146/IMD/13/RD-92416/13 (Dz.Urz. Min. Fin. z 11 września 2013 r., poz. 29).