Urząd nie może zmieniać terminu zwrotu VAT tylko dlatego, że uznał za konieczne zweryfikowanie rozliczeń kontrahenta firmy.
Spółka złożyła do urzędu skarbowego deklarację VAT-7, a następnie jej korektę. Wynikało z niej, że ma nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym w kwocie ponad 2 mln zł. Przedsiębiorstwo zawnioskowało o przyspieszony zwrot pieniędzy – w terminie 25 dni, zgodnie z art. 87 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) Standardowy termin to 60 dni. Szybszy zwrot jest możliwy, gdy przedsiębiorca ma opłacone wszystkie faktury, z których wynikają kwoty podatku naliczonego.
Urząd ostatniego dnia, w którym powinien przelać środki na rachunek firmy, przesłał pismo, w którym poinformował ją o przedłużeniu terminu. Miał wątpliwości, czy kwota wynikająca z deklaracji jest zasadna. Powołał się na art. 87 ust. 2 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć termin zwrotu podatku do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanej w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego na podstawie przepisów ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) lub postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej (Dz.U. z 2011 r. nr 41, poz. 214 z późn. zm.).
Naczelnik odmówił zwrotu w pierwotnym terminie, ponieważ uznał, że konieczne jest przeprowadzenie czynności sprawdzających u kontrahenta spółki. Według niego było to niezbędne, ponieważ kontrahent obracał tym samym towarem, w związku z którym spółka chciała odliczyć VAT.
Firma złożyła odwołanie, uznając, że urząd bezprawnie odmówił zwrotu podatku w ciągu 25 dni. Według niej sprawdzanie kontrahenta nie jest przesłanką do przedłużenia terminu. Odwołanie nie zostało uwzględnione. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie również nie dopatrzył się naruszenia prawa przez urząd, argumentując, że ten miał prawo sprawdzić źródło pochodzenia towaru, w tym zweryfikować rozliczenia kontrahenta.
NSA uchylił to rozstrzygnięcie. Orzekł, że przeprowadzenie czynności sprawdzających u innych podmiotów niż podatnik jest możliwe tylko w ściśle określonych przypadkach, które określa ordynacja podatkowa. Ma to miejsce przy weryfikacji prawa podatnika do ulg podatkowych. Wtedy urząd może np. wystąpić do banku czy innych instytucji finansowych o konieczne dokumenty. Ta sprawa jednak tego nie dotyczyła. Urząd odmówił więc zwrotu VAT w terminie 25 dni niezasadnie.
Wyrok jest prawomocny.
Na wniosek podatnika złożony wraz z deklaracją podatkową urząd skarbowy zwraca nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, gdy kwoty podatku naliczonego wykazane w deklaracji wynikają m.in. z faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 18 października 2013 r. (sygn. akt I FSK 1479/12).