Tak zdecydował wczoraj zwykły, 3-osobowy skład NSA. – Mimo że kwestia ta została już rozstrzygnięta 8 września 2014 r. w wyroku siedmiu sędziów NSA (sygn. akt I FSK 1211/12), to nadal pozostają w tej sprawie poważne wątpliwości – powiedział sędzia Adam Bącal.
We wrześniu 2014 r. NSA orzekł, że miasto na prawach powiatu, które decyzją wojewody wydało grunty pod budowę drogi w zamian za odszkodowanie, musi zapłacić VAT. NSA orzekł wówczas, że jest to odpłatna dostawa towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, a odszkodowanie jest wynagrodzeniem. Zdanie odrębne zgłosiła wtedy sędzia Małgorzata Niezgódka-Medek. Zwróciła ona uwagę na to, że w takiej sytuacji miasto wypłaca sobie samemu odszkodowanie za utratę gruntów. Nie dość więc, że traci ziemię i nie otrzymuje realnego przysporzenia, to jeszcze musi zapłacić VAT.
Wczorajsza decyzja o ponownym skierowaniu pytania do poszerzonego składu NSA zapadła na tle innej sprawy, ale koncentruje się wokół tego samego problemu. Siedmioosobowy skład odpowie na pytanie, czy w sytuacji wywłaszczenia za odszkodowaniem, którego ekonomiczny ciężar (w tym ciężar zapłaty podatku) poniesie sam wywłaszczony, mamy do czynienia z czynnością podlegającą VAT.
ORZECZNICTWO
Postanowienie NSA z 12 lutego 2015 r., sygn. akt I FSK 1857/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia