Przy zakupie samochodu do prowadzenia działalności gospodarczej trudno odzyskać cały VAT. Wycofując pojazd z biznesu, trzeba będzie go jednak naliczyć, ale tylko gdy przysługiwało odliczenie. Inne zasady rządzą PIT
Czy przy wycofaniu auta płaci się PIT
Reklama
Chcę wycofać samochód osobowy z działalności. Czy w związku z tym będę musiał zapłacić podatek dochodowy?

Reklama
NIE
Przekazanie składnika majątku z prowadzonej działalności gospodarczej na potrzeby osobiste nie spowoduje powstania przychodu po stronie przedsiębiorcy. Majątek osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie jest prawnie wyodrębniony od jej majątku osobistego. Dlatego dojdzie jedynie do przesunięcia rzeczy z majątku związanego z działalnością gospodarczą do majątku osobistego. Inaczej będzie w przypadku VAT. Gdy przy nabyciu danego składnika majątku przedsiębiorcy przysługiwało prawo do odliczenia VAT, to wycofanie na potrzeby prywatne pociąga za sobą konieczność rozliczenia tego podatku. Należy bowiem naliczyć i wykazać VAT jak od sprzedaży. W tym przypadku bierze się za podstawę opodatkowania aktualną wartość rynkową. Jeżeli czytelnik prawa do odliczenia nie miał, VAT nie wystąpi.
Podstawa prawna
Art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Art. 7 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).
Czy przy sprzedaży trzeba zapłacić PIT
Trzy lata temu wycofałem samochód osobowy z działalności gospodarczej. Auto nie było całkowicie zamortyzowane. Teraz chcę go sprzedać. Czy wpływa to na wartość samochodu, którą bierze się pod uwagę przy rozliczaniu PIT?
TAK
W pierwszej kolejności należy wskazać, że mimo wycofania środka trwałego z biznesu, środki uzyskane ze sprzedaży samochodu będą przychodem z działalności gospodarczej. Podatku nie ma dopiero po sześciu latach, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym, w którym środek trwały został wycofany. Jeżeli więc czytelnik sprzeda auto, przychodem będzie cena określona w umowie sprzedaży, jeżeli nie odbiega bez uzasadnionej przyczyny od wartości rynkowej. Z kolei kosztem uzyskania przychodu wartość początkowa tego samochodu pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne (zarówno stanowiące, jak i nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu).
Podstawa prawna
Art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Czy od auta można odliczyć cały podatek
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i w przyszłym miesiącu chcę kupić samochód osobowy. Czy będę mógł od niego odliczyć cały VAT?
NIE
Przepisy o VAT zawierają generalną zasadę, że samochody o masie do 3,5 tony są wykorzystywane do celów mieszanych, czyli zarówno w działalności gospodarczej, jak i na inne potrzeby, np. na użytek prywatny. To zaś oznacza, że możliwe jest 50-proc. odliczenie. Jest jednak kilka wyjątków od tej zasady. Art. 86a ust. 9 ustawy o VAT zawiera listę pojazdów, które z uwagi na swoje cechy konstrukcyjne są automatycznie uznawane za służące wyłącznie do biznesu lub w przypadku których możliwość użycia do innych celów jest z założenia ograniczona – i które w związku z tym dają z definicji prawo po potrącenia 100 proc. VAT. Chodzi przykładowo o samochody wielozadaniowe i vany z jednym rzędem siedzeń.
Pełne odliczenie VAT przysługuje także przy zakupie pojazdów specjalnych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej. Chodzi o bankowozy typu A i B oraz samochody pogrzebowe. Warunkiem jest jednak to, aby taki pojazd miał jeden rząd siedzeń albo by dopuszczalna masa całkowita przekraczała 3 tony.
W przypadku innych samochodów o masie do 3,5 tony, np. osobowych albo vanów i pikapów z więcej niż jednym rzędem siedzeń, podatnik – o ile chce skorzystać z pełnego odliczenia VAT – musi udowodnić, że używa ich wyłącznie w biznesie.
Jeżeli czytelnik prowadzi jednoosobową działalność i oprócz samochodu, który planuje kupić, nie ma innego, będzie mu trudno udowodnić, że wykorzystuje pojazd wyłącznie do działalności gospodarczej. Ministerstwo Finansów w broszurze dotyczącej odliczenia podatku wyjaśniło, że wystarczy jednorazowo skorzystać z auta dla celów prywatnych, aby stracić prawo do preferencji.
Nie oznacza to jednak, że pełne odliczenie nie jest możliwe. Aby udowodnić sposób wykorzystywania, czytelnik musiałby jednak prowadzić szczegółową ewidencję przebiegu pojazdu. Prowadzi się ją od dnia, w którym zaczął być on wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej, do dnia zmiany sposobu użytkowania. Powinna zawierać m.in. numer rejestracyjny, stan licznika na dzień rozpoczęcia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego i na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.
Podatnik musiałby też przekazać do urzędu skarbowego w ciągu 7 dni od pierwszego wydatku związanego z autem, od którego chciałby odliczyć pełen VAT, informację VAT-26. Zawiera ona oświadczenie, że pojazd będzie wykorzystywany wyłącznie w biznesie. Przez poniesienie wydatku należy rozumieć wpłatę zaliczki lub nabycie (np. auta) – w zależności od tego, która z tych sytuacji miała miejsce jako pierwsza. Jeśli np. 5 maja została wpłacona 100-proc. zaliczka na poczet zakupu samochodu, faktura nadeszła 10 maja, to VAT-26 trzeba przesłać do 12 maja.
Podstawa prawna
Art. 86a, art. 90b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).
Czy od wszystkich wydatków jest częściowe odliczenie
W ramach działalności gospodarczej kupiłem samochód osobowy i odliczyłem połowę VAT. Czy tak samo jest w przypadku wszystkich wydatków eksploatacyjnych?
NIE
Wprawdzie można odliczyć 50 proc. VAT od wydatków związanych z tymi autami, np. napraw, wydatków na parking, myjnię lub innych kosztów eksploatacyjnych, ale nie dotyczy to paliwa. Obecnie od tego zakupu nie można odzyskać daniny w ogóle. Nie pozwalają na to przepisy przejściowe zawarte w ustawie nowelizującej ustawę o VAT. Dopiero od 1 lipca 2015 r. przedsiębiorca będzie miał prawo odliczać połowę podatku zawartego w cenie paliwa.
Podstawa prawna
Art. 86a ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).
Art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 312).
Czy naliczyć VAT przy sprzedaży
W maju 2014 r. jako przedsiębiorca kupiłem samochód osobowy za 98,4 tys. zł (w tym 18,4 tys. zł VAT). Odliczyłem tylko 50 proc. podatku, tj. 9,2 tys. zł. Zamierzam go sprzedać w maju 2015 r. za 60 tys. zł netto. Czy muszę naliczyć VAT?
TAK
Przy sprzedaży samochodu służbowego trzeba naliczyć VAT niezależnie od tego, czy przy zakupie można było potrącić całość, czy część podatku. Co jednak ważne, ustawa o VAT przewiduje system korekt, która pozwala odzyskać część podatku nieodliczonego przy nabyciu – o ile do sprzedaży dochodzi przed upływem pięciu lat (tj. 60 miesięcy) od zakupu. Chodzi o to, że jeżeli przedsiębiorca sprzedaje auto, od którego odliczył tylko część podatku, to takie zbycie traktowane jest jako zmiana sposobu użytkowania z mieszanego na wyłącznie do działalności. Dlatego czytelnik będzie mógł odzyskać dodatkową część podatku.
Jeżeli sprzedaż nastąpi w 13. miesiącu (maj 2015 r.), licząc od miesiąca, w którym auto zostało kupione (maj 2014 r.), to pozostały okres, licząc z miesiącem sprzedaży, wyniesie 48 miesięcy. Podatnik będzie mógł więc w deklaracji za grudzień ująć podatek naliczony w wysokości 48/60 podatku nieodliczonego w deklaracji za maj 2014 r. (wtedy nie odliczył 9,2 tys. zł). Odzyska więc jeszcze 7360 zł (9,2 tys. zł x 48/60). Natomiast przy sprzedaży będzie musiał naliczyć 23 proc. VAT od 60 tys. zł, tj. 13,8 tys. zł. W wyniku sprzedaży samochodu powstanie nadwyżka podatku należnego nad naliczonym w wysokości 6440 zł (13,8 tys. zł – 7360 zł).
Podstawa prawna
Art. 90b ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).
Par. 2 rozporządzenia ministra finansów z 27 marca 2014 r. w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (Dz.U. nr 407).