Książka sprzedawana wraz z broszurą o zaletach czytania oraz z usługą pakowania nie może być traktowana do celów VAT jak jeden produkt – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Andrzej Nikończyk doradca podatkowy, partner w KNDP / DGP
Pytanie zadała spółka zajmująca się drukiem wydawniczym. Planowała ona ofertę sprzedażową, na którą miała się składać: kartonowa książeczka dla dzieci wraz z broszurą (będącą swoistą „instrukcją” dla rodzica) oraz usługą pakowania obu tych produktów. Broszura miała zachęcać rodzica do czytania dziecku, a dołączona książka – stanowić początek przygody z czytaniem.
Spółka podkreśliła, że jest to jeden produkt, składający się z powiązanych ze sobą funkcjonalnie elementów. Dotyczą one tej samej tematyki (literatury dziecięcej), a sama broszura nie jest reklamą. Książka wraz z broszurą miała być zafoliowana termokurczliwie, co uniemożliwiałoby ich osobny zakup.
Spółka spytała, czy taki zestaw może być sprzedawany ze stawką 5 proc. VAT właściwą dla książek.
Odpowiedź dyrektora KIS była negatywna. Zapakowanie książki i broszury za pomocą folii w sposób termokurczliwy nie powoduje, że stają się one jednym produktem – stwierdził organ. Uznał, że nie ma między nimi na tyle ścisłego związku gospodarczego, by traktować je jako jednolite świadczenie, opodatkowane według takich samych zasad.
Podkreślił, że inni są też odbiorcy; książka jest przeznaczona dla dzieci, natomiast dołączona do niej broszura – dla rodziców.
Nie jest to także świadczenie złożone, o którym mowa w orzecznictwie – stwierdził dyrektor KIS, przytaczając wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-349/96 Card Protecion Plan Ltd oraz w sprawie C-111/05 Aktiebolaget NN. Nawiązał też do orzeczeń polskich sądów administracyjnych, w tym uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 listopada 2010 r. (sygn. akt I FPS 3/10).
Mamy tu do czynienia z zespołem odrębnych świadczeń, tj. z dostawą książki, dostawą broszury oraz usługą ich pakowania. Podlegają one opodatkowaniu VAT według stawek właściwych dla każdego z tych świadczeń. – Połączenie ich w jeden produkt, bez zmiany istoty i właściwości tworzących go świadczeń, nie powoduje powstania nowego „produktu” i nie przesądza o prawie do zastosowania jednej stawki podatku – podsumował dyrektor KIS.

VAT 2019. Komentarz>>>opinia

Błąd był w konstrukcji wniosku

Andrzej Nikończyk doradca podatkowy, partner w KNDP
Broszurę mówiącą o zaletach czytania dzieciom traktowałbym jako niepodlegający VAT drukowany materiał reklamowy. Ma ona przecież zachęcać do kupowania dziecięcej literatury, czyli głównego produktu producenta. Otrzymanie broszury nie wydaje się celem zakupu. Chodzi tu raczej o nabycie książki. Trudno byłoby natomiast taką broszurę traktować jako gratis i opodatkować na zasadach czynności nieodpłatnych – przy czym moim zdaniem to jedyny sposób rozumowania, który w ogóle pozwalałby ją opodatkować.
Dlatego, w mojej ocenie, taka broszura sprzedawana przez wydawcę książek dla dzieci ma typowy charakter materiałów promocyjnych i w związku z tym jej wydanie powinno być zrównane z wydaniem materiałów reklamowych. Jest to zachęta do zakupu dalszych książek, natomiast broszura sama w sobie nie zaspokaja potrzeby konsumpcyjnej rodzica.
O ile można zrozumieć wątpliwości w zakresie opodatkowania broszury, o tyle uznanie samego foliowania jako odrębnej usługi pakowania podlegającej VAT wykracza poza granice rozsądku i jest po porostu pomyłką. Odpowiedź fiskusa jest jednak pochodną konstrukcji wniosku o interpretację. Przyjęto w nim, że wydawane są dwa towary handlowe i świadczona jest usługa ich pakowania.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 5 lipca 2019 r., sygn. 0112-KDIL1-2.4012.240.2019.1.PG