Dofinansowanie jest opodatkowane tylko wtedy, gdy zostało udzielone w celu sfinansowania konkretnej czynności opodatkowanej, czyli dostawy towarów lub świadczenia usługi – orzekł NSA.
Chodziło o gminę, która zrealizowała budowę 29 przydomowych oczyszczalni ścieków (POS) na nieruchomościach stanowiących własność mieszkańców. Inwestycja, będąca zadaniem własnym gminy, została dofinansowana ze środków unijnych – na poziomie 75 proc. wartości poniesionych przez gminę kosztów kwalifikowanych netto (bez VAT). Wybudowane oczyszczalnie miały służyć wyłącznie do czynności opodatkowanych VAT, tj. świadczenia usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków.
Spór toczył się o to, czy dofinansowanie zwiększa podstawę opodatkowania. Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT dzieje się tak wtedy, gdy dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mają bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.