Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na spłatę pożyczek lub kredytów z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek lub kredytów oraz naliczonych, lecz nie zapłaconych odsetek od pożyczek lub kredytów. Zgodnie z dotychczasową linią interpretacyjną, kapitalizacja odsetek do kwoty głównej zobowiązania uznawana była za formę ich uregulowania, więc podatnicy mogli rozpoznać koszty podatkowe już w momencie kapitalizacji. Jednak NSA w wyroku z 9 listopada 2011 (sygn. akt II FSK 867/10) zakwestionował to stanowisko. Sąd uznał, że skapitalizowane odsetki od pożyczek powinny być zaliczane do kosztów nie w momencie kapitalizacji, lecz dopiero faktycznej spłaty kwoty głównej pożyczki, do której zostały doliczone. Zatem obecnie rozpoznawanie kosztów już w momencie kapitalizacji odsetek może wiązać się z ryzykiem podatkowym.

Podstawa prawna

Art. 16 ust 1 pkt 10 lit. a) i pkt 11 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.)

Wojciech Majkowski, doradca podatkowy w KPMG