Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych; posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych; użytkownikami wieczystymi gruntów; posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Decyzje ustalające wysokość podatku są jednak wydawane jedynie osobom fizycznym, będącym właścicielami gruntów i budynków. Zanim jednak organ podatkowy, którym jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, wyda decyzję ustalającą wysokość podatku od nieruchomości, podatnik musi wypełnić swoje obowiązki.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak odwołać się od decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości.
W pełnej wersji artykułu:

Kto ustala podatek od nieruchomości na rok od osób fizycznych?

Kto  wydaje decyzję ustalającą podstawę opodatkowania?

Kiedy podatnik może odwołać się od decyzji?

Jakie są zasady składania odwołania?

Kiedy można złożyć skargę do sądu?

Jakie są koszty postępowania sadowego?

Jakie są obowiązki właścicieli nowych nieruchomości czyli domów i mieszkań

Czy podatnik może sam policzyć i zapłacić podatek od nieruchomości?

Jakie są zasady odwołania w sprawie interpretacji indywidualnych