Zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o PIT od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19 proc.

Dochodów tych, generalnie, nie wolno łączyć z dochodami z działalności gospodarczej, chyba że odpłatne zbycie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających następuje w wykonywaniu tej działalności.

Zapis taki kreuje pewne możliwości optymalizacyjne w okresie mocnej przeceny akcji na giełdach. Przedsiębiorca powinien rozważyć, czy swojej działalności nie rozszerzyć o obrót papierami wartościowymi. Pozwoliłoby mu to łączyć dochody z działalności ze stratami na zbyciu akcji, a więc na efektywne obniżenie ponoszonych strat, co najmniej o 19 lub nawet 32 proc. (stawka podatku dochodowego od osób fizycznych).

W praktyce, w celu ograniczenia ryzyka osobistego wynikającego z prowadzonej działalności inwestycyjnej, działalność taką prowadzi się przez spółkę komandytową, gdzie osoba fizyczna ma status komandytariusza, który pozwala na ograniczenie jej odpowiedzialności do wysokości tzw. sumy komandytowej wskazanej w umowie spółki. Przychody i koszty (w tym w konsekwencji strata) uzyskiwane przez komandytariusza ze spółki komandytowej z tytułu zbycia papierów wartościowych stanowią jego przychody i koszty z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Opisane konsekwencje potwierdzają wprost organy podatkowe w interpretacjach, np. interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 23 kwietnia 2010 r. (nr ILPB2/415-265/10-3/JK).