Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz zmianie niektórych innych ustaw przygotowany przez ministra finansów. Nowelizacja dotyczy prowadzenia m.in. przez banki rachunków zbiorczych, na których mogą być rejestrowane papiery wartościowe nienależące do właściciela (posiadacza) tego rachunku.

Projekt zakłada również nowelizację ustaw o podatkach dochodowych (PIT i CIT). Zawarto w nim m.in. regulacje dotyczące kwestii naliczania i poboru 19-proc. zryczałtowanego podatku od świadczeń (dochodów) z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych i wypłacanych na rzecz tych osób, których tożsamość nie została ujawniona (anonimowy podatnik). Podatki będą naliczane tak, jakby całość świadczenia wypłacanego z tego tytułu na rzecz wszystkich posiadaczy papierów wartościowych zarejestrowanych na tym samym rachunku zbiorczym była wypłacana jednej osobie. Prowadzący rachunki zbiorcze nie będą sporządzać i przekazywać informacji PIT-8C w zakresie np. dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych. Podatek będzie naliczać i odprowadzać podmiot prowadzący rachunki zbiorcze. Sprawami w zakresie podatków pobieranych według zasad dla anonimowego podatnika ma się zajmować naczelnik US właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych (obecnie II Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście).

Zmiany mają objąć również Ordynację podatkową. Organ, weryfikując w toku postępowania (oraz dotyczącego stwierdzenia nadpłaty) zeznania podatników PIT, w których wykazywane będą dochody osiągnięte na rachunkach zbiorczych, będzie mógł zwrócić się do prowadzącego rachunek zbiorczy o udostępnienie informacji o dochodzie oraz pobranym podatku.

Ważne!

Rachunki zbiorcze, które różnią się od istniejących np. rachunków papierów wartościowych, tworzone są po to, by jeden podmiot mógł zarządzać aktywami należącymi do wielu osób