W ostatnich latach popularne stało się przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębne własności.

Zgodnie z ustawą o PIT źródłem przychodów jest odpłatne zbycie m.in. nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Szczęśliwie dla podatników interpretacje podatkowe wydawane w wyniku indywidualnych pytań np. dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 20 lipca 2011 r. (nr IPPB4/415-379/11-2/JK) i z 28 lutego 2011 r. (nr IPPB4/415-944/10-2/MP) oraz potwierdzająca je praktyka organów podatkowych uznały, że ustanowienie odrębnej własności i przeniesienie prawa własności jest tylko przekształceniem formy prawnej władania rzeczą, a nie nowym nabyciem. Dlatego też w sytuacji, w której nabyto spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego, a następnie nastąpiło przeniesienie własności tego lokalu na rzecz dotychczasowego posiadacza, za datę nabycia lokalu, od której liczony jest pięcioletni termin, należy uznać datę nabycia spółdzielczego prawa.

Należy przy tym wskazać, że w sytuacji przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego datą nabycia lokalu jest data nabycia własnościowego prawa (np. wyrok o sygn. akt III SA/Wa 1215/09). W takim przypadku ww. pięcioletni okres liczy się od końca roku, w którym to własnościowe prawo zostało nabyte.