W zależności od tego, czy grunt jest własnością Skarbu Państwa, czy jednostki samorządu terytorialnego, przekształcenie użytkowania wieczystego we własność odbywa się na podstawie decyzji starosty lub wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarządu powiatu albo zarządu województwa. Podmioty te w związku z przekształceniem nie są podatnikami VAT.

VAT

Wojciech Matuszczak, konsultant podatkowy w KZWS – RSM International, wskazuje, że organy władzy publicznej nie są podatnikami w zakresie zadań nałożonych odrębnymi ustawami, do realizacji których są powołane. Nie dotyczy to tylko czynności wykonywanych w ramach zawartej umowy cywilnoprawnej. Taka regulacja wynika z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

– Przekształcenie jest dokonywane na podstawie decyzji administracyjnej, a nie umowy cywilnoprawnej, zatem organy władzy publicznej nie mogą być podatnikami VAT z tego tytułu – dodaje Wojciech Matuszczak.

Przekształcenia nie można traktować w kategorii dostawy towarów, której istotą jest przeniesienie prawa do rozporządzania nimi jak właściciel. Stanowi tylko zmianę formy prawnej faktycznego prawa do korzystania z nieruchomości.

– Sama zaś dostawa ekonomicznego władztwa nad nieruchomością nastąpiła już z chwilą zawarcia umowy o ustanowienie prawa wieczystego użytkowania – podkreśla dr Krzysztof Biernacki, doradca podatkowy.

PCC

Przekształcenie nie wywołuje też skutków w podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Wynika to z art. 1 ustawy o PCC (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 z późn. zm.).

– Przekształcenie to nie jest czynnością cywilnoprawną, następuje bowiem na podstawie decyzji administracyjnej. Nie jest więc objęte przepisami ustawy o PCC – mówi Wojciech Matuszczak.

PIT

W związku z przekształceniem nie wystąpią także żadne skutki na gruncie podatku dochodowego. Krzysztof Biernacki tłumaczy, że zgodnie z ustawą o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) do powstania zobowiązania podatkowego prowadzi zbycie, a nie przekształcenie prawa użytkowania wieczystego.

Organy podatkowe w wydawanych interpretacjach wskazują na konieczność rozróżnienia tych pojęć (por. m.in. interpretację dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 14 lipca 2011 r., nr ILPB2/415-506/11-2/ES, interpretację dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 lutego 2011 r., nr IBPBII/2/415-1160/10/MMa).

CIT

Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego nie stanowi także przychodu w CIT. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego są z tego podatku podmiotowo zwolnione.