Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o CIT zwolnione z opodatkowania są dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie określone warunki. Po pierwsze, wypłacającym jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Polski. Po drugie, uzyskującym dochody (przychody) jest spółka podlegająca w Polce lub innym państwie członkowskim UE bądź EOG opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Po trzecie, spółka uzyskująca dochód posiada bezpośrednio nie mniej niż 10 proc. udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej. Po czwarte, spółka uzyskująca dochód nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania CIT od całości swoich dochodów bez względu na źródło ich osiągania.

Zwolnienie to wynika z Dyrektywy 90/435/EWG w sprawie wspólnego systemu opodatkowania w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich, przy czym nie zawiera ona wymogu dysponowania przez spółkę dominującą bezpośrednim udziałem w kapitale spółki zależnej.

W Dyrektywie 2003/49/WE w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych państw członkowskich, wymóg bezpośredniego posiadania udziałów został przewidziany w sposób wyraźny. Oznacza to, że brak takiego sformułowania w Dyrektywie 90/435/EWG jest celowy. W konsekwencji bezpośrednie posiadanie udziału nie jest konieczne. Odmienny pogląd zaprezentował w tej kwestii NSA w wyroku z 9 grudnia 2010 r. (sygn. akt II FSK 777/10).

Uwagi te mają znaczenie, gdy polska spółka wypłaca dywidendę transparentnej podatkowo spółce osobowej, której wspólnikiem jest spółka będąca rezydentem w innym niż Polska państwie UE lub EOG.