Wnioskodawcą może być zarówno podatnik, którego potwierdzenie dotyczy, jak i osoba trzecia mająca interes prawny w złożeniu wniosku – np. przedsiębiorca, który chce potwierdzić wiarygodność kontrahenta przed rozpoczęciem współpracy.

Wniosek należy złożyć na formularzu NIP-5, który można pobrać w wersji elektronicznej ze strony internetowej Ministerstwa Finansów lub w wersji papierowej w dowolnym urzędzie skarbowym na terenie kraju.

Wypełniony formularz należy złożyć w dwóch identycznych egzemplarzach w urzędzie skarbowym właściwym dla wnioskodawcy ze względu na jego miejsce zamieszkania lub siedzibę. Do wniosku należy również dołączyć potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej wynoszącej w tym przypadku 21 zł. Rozpatrzenie wniosku powinno nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu siedmiu dni od daty jego złożenia. Organ podatkowy może udzielić jednej z następujących odpowiedzi: potwierdzenie nadania NIP, brak potwierdzenia nadania NIP ze względu na podanie niewystarczających danych o podmiocie, którego wniosek dotyczy.

Zamiast potwierdzenia wydawanego na podstawie opisanej procedury podatnik może również przedstawić zainteresowanej stronie decyzję o nadaniu NIP. Jeśli oryginał takiego dokumentu uległ zniszczeniu lub zagubieniu, podatnik może złożyć wniosek o wydanie duplikatu. Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu siedmiu dni od dnia jego złożenia, a opłata skarbowa wynosi 15 zł.

Podstawa prawna

Ustawa z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 269, poz. 2681 z późn. zm.).