Podatniczka każdego roku rozlicza swój roczny PIT za pośrednictwem zakładu pracy. W rozliczeniu za ubiegły rok po raz pierwszy będzie korzystała z ulgi prorodzinnej na córkę, która urodziła się w lutym 2010 r.

– Czy roczne obliczenie podatku przez pracodawcę pozwala skorzystać z ulgi na dziecko – pyta pani Anna z Koszalina.

Niestety zakład pracy nie ma możliwości uwzględnienia ulgi prorodzinnej w rocznym obliczeniu podatku pracownika.

Podatnik zainteresowany odliczeniem ulg, w tym ulgi prorodzinnej, powinien samodzielnie złożyć w urzędzie skarbowym zezna- nie podatkowe. Składając oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego przez płatnika, podatnik musi zadeklarować, że m.in. nie będzie korzystał z odliczeń innych niż te, których może dokonać płatnik – tj. innych niż z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Możliwość odliczenia ulgi prorodzinnej za pośrednictwem płatnika istniała jedynie w początkowym okresie jej obowiązywania. Została ona jednak zniesiona i nie można było z niej korzystać już w rozliczeniach podatkowych za 2009 rok.

Oznacza to, że podatniczka uzyskująca dochody z pracy powinna złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie na formularzu PIT-37. W zeznaniu tym, przeznaczonym do rozliczenia dochodów opodatkowanych na ogólnych zasadach, tj. według skali podatkowej, uwzględni ulgę prorodzinną.

Trzeba pamiętać o dołączeniu do zeznania załącznika PIT/O, w którym w części C i E należy wykazać odpowiednio dane dziecka, kwotę ulgi oraz miesiące, za które przysługuje odliczenie (w tym wypadku będzie to luty – grudzień 2010 r.). Ulgę następnie należy odliczyć w zeznaniu od podatku pomniejszonego o kwotę składki na ubezpiecze- nie zdrowotne. Formularz PIT-37 podatniczka wypełni na podstawie informacji PIT-11 sporządzonej przez płatnika.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 27f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).