Podatnik w 2010 r. uzyskiwał przychody z umów-zleceń. Zdarzało się, że w jednym miesiącu zawierał kilka umów z tym samym płatnikiem.

– Czy płatnik prześlę mi informację o uzyskanych dochodach – pyta pan Jarosław z Torunia.

Umowy-zlecenia i o dzieło zasadniczo opodatkowane są według skali podatkowej ze stawkami 18 proc. i 32 proc. Mogą jednak podlegać opodatkowaniu zryczałtowanym 18-proc. PIT. Różnica w stosunku do opodatkowania według skali jest taka, że podatek zryczałtowany potrąca płatnik w momencie wypłaty wynagrodzenia i w tym momencie następuje całkowite jego rozliczenie. Płatnik nie przesyła informacji PIT-11, a podatnik nie wykazuje takich przychodów w zeznaniu podatkowym. W przypadku podatku zryczałtowanego nie można jednak uwzględnić kosztów uzyskania przychodów, które przy umowach-zleceniach i o dzieło wynoszą 20 proc. (50 proc. w przypadku przeniesienia praw autorskich w umowie o dzieło).

Do końca 2010 r. obowiązywały przepisy, zgodnie z którymi podatek zryczałtowany miał zastosowanie, jeżeli wartość wszystkich umów zawartych w danym miesiącu z jednym płatnikiem nie przekraczała 200 zł. Zryczałtowane opodatkowanie uzależnione było zatem od łącznej kwoty przychodów uzyskiwanych od jednego podmiotu w danym miesiącu. Przy czym nie miało znaczenia, czy przychody są należne z tytułu jednej umowy, czy też wielu umów. Te zasady będą obowiązywać przy rozliczeniu rocznym takich dochodów. Jeżeli zatem wartość umów zawieranych z płatnikiem w danym miesiącu przekraczała 200 zł, to podatnik otrzyma od zleceniodawcy PIT-11, na podstawie którego samodzielnie wypełni zeznanie podatkowe. Jeżeli jednak miesięczny limit 200 zł nie był przekraczany, to zryczałtowany podatek powinien być potrącony przez płatnika.

Od tego roku zmieniły się regulacje dotyczące stosowania podatku zryczałtowanego. Limit w wysokości 200 zł odnosi się obecnie do pojedynczej umowy-zlecenia lub o dzieło.

Zgodnie z obowiązującym przepisem, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł, płatnik pobiera zryczałtowany podatek w wysokości 18 proc. W praktyce oznacza to, że przy ocenie sposobu opodatkowania (zryczałtowany lub według skali) brany jest pod uwagę przychód tylko z jednej umowy. Zasady te mają jednak zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2011 r.

Podstawa prawna

Art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).