W deklaracji PIT-38 wykazuje się zazwyczaj przychody z inwestycji giełdowych związanych z obrotem papierami wartościowymi czy instrumentami pochodnymi, ale również inne rodzaje przychodów (w tym przychody, które powinny zostać opodatkowane ryczałtowo przez płatnika, a od których płatnik nie pobrał tego podatku).

Formularz PIT-38 przeznaczony jest w szczególności do rozliczenia przychodów z następujących źródeł:

● z odpłatnego zbycia:

– papierów wartościowych,

– pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),

– pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,

– udziałów w spółkach mających osobowość prawną;

● z objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Od tego rodzaju dochodów należy zapłacić 19-proc. podatek dochodowy. Wykazuje się je w zeznaniu składanym do 30 kwietnia 2011 r. W 2011 roku, 30 kwietnia wypada w sobotę, a więc ostatnim dniem na złożenie zeznania będzie 2 maja 2011 r. (zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy). Do tego dnia trzeba też wpłacić należny 19-proc. podatek, wynikający z obliczeń dokonanych w zeznaniu podatkowym.

W zeznaniu PIT-38 rozlicza się uzyskane dochody i poniesioną stratę m.in. z inwestycji giełdowych (np. z akcji, obligacji, certyfikatów inwestycyjnych i innych papierów wartościowych notowanych na giełdzie, a także z instrumentów pochodnych, w tym transakcji dokonywanych na rynku walutowym).

W tej deklaracji rozlicza się również dochody i straty z odpłatnego zbycia papierów wartościowych dokonywanych poza rynkiem giełdowym oraz odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną. Przy wypełnianiu zeznania podatnik zazwyczaj przenosi dane, które są wyszczególnione w informacji PIT-8C. Informację tę wystawiają instytucje finansowe – banki, domy maklerskie, które mają obowiązek przesłać te informacje do podatnika do końca lutego 2011 r.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak uniknąć błędów, wypełniając PIT-38.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Czy straty z lat ubiegłych można odliczyć w kolejnych rozliczeniach
- Czy niewykazaną w zeznaniu stratę można odliczyć w kolejnych PIT
- Czy przychody uzyskane w walutach obcych trzeba przeliczyć na złote
- Czy przychód z akcji można rozliczyć w PIT-36 zamiast w PIT-38