W rocznym zeznaniu podatkowym trzeba wykazać wszystkie osiągnięte w danym roku przychody. Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest suma dochodów ze wszystkich źródeł przychodów. Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekroczą sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Kosztów u pracowników

Dokumentowania wydatków

Kosztów procentowych

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Prawnej: Jakie koszty można uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym.