Jakie wymogi muszą spełnić wnioskujący podatnicy

Podmiot, który chce zostać zarejestrowanym wysyłającym, musi być podatnikiem VAT, jego działalnością muszą kierować osoby nieskazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu i pieniężnemu, a także za przestępstwo skarbowe. Podmiot nie może mieć zaległości z tytułu cła i podatków, składek ZUS.

Nie można zostać zarejestrowanym wysyłającym, gdy prowadzone jest postępowanie likwidacyjne, egzekucyjne lub upadłościowe. Konieczne będzie również złożenie stosowanych zabezpieczeń akcyzowych, jeżeli nie spełnia się przesłanek potrzebnych do uzyskania zwolnienia.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak zostać zarejestrowanym wysyłającym.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Jakie dane powinny się znaleźć we wniosku składanym przez podatnika
- Jakie zezwolenie wyda urząd i jakie informacje będzie ono zawierać
- Jakie obowiązki ma zarejestrowany wysyłający
- Czy zarejestrowany wysyłający musi prowadzić ewidencję