1 Sporządź raport zależnie od potrzeb firmy

Przepisy ustawy o rachunkowości stanowią, że nie rzadziej niż raz na miesiąc należy sporządzić raport kasowy (RK). Nie jest jednak dozwolone objęcie jednym RK okresu stanowiącego przełom dwóch miesięcy.

Częstotliwość sporządzania tego dokumentu księgowego powinna zostać określona przez kierownika jednostki, przy uwzględnieniu potrzeb wewnętrznej kontroli i ilości operacji. Raport kasowy uwidocznia wszelkie ruchy gotówki w kasie. Po sporządzeniu RK kasjer powinien sprawdzić rzeczywisty stan gotówki w kasie. Raport kasowy pozwala na kontrolę zgodności faktycznego stanu gotówki ze stanem ewidencyjnym. Saldo w raporcie kasowym może być tylko dodatnie. Ujemne saldo oznacza błąd rachunkowy lub ewidencyjny.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak często trzeba sporządzać raporty kasowe.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz trzy pozostałe porady:

2 Powierz odpowiedzialnemu kasjerowi prowadzenie rozliczeń
3 Sporządź oddzielne raporty dla różnych transakcji
4 Potwierdź właściwy stan gotówki przeprowadzoną inwentaryzacją