Do 14 dni od sporządzenia inwentaryzacji organy podatkowe mogą dokonać kontroli.

Monika Mazurek, księgowa z Auxilium, wyjaśnia, że może ona polegać na ustaleniu kompletności i zasadności inwentaryzacji składników majątkowych. Dodaje też, że po stwierdzeniu nieprawidłowości na spółkę może zostać nałożona kara za nierzetelne sporządzenie inwentaryzacji, której wysokość uzależniona jest od wartości inwentaryzowanego majątku.

Spółki, których rok kalendarzowy pokrywa się z obrotowym, mają czas do 15 stycznia na zakończenie inwentaryzacji. Po dokonaniu wszystkich czynności inwentaryzacyjnych konieczne będzie rozliczenie ustalonych podczas tych czynności różnic. Mimo że czynności wyjaśniające będą przeprowadzane już w 2011 roku, rozliczenie musi nastąpić w księgach 2010 roku.

Ustawa o rachunkowości nie odnosi się do kwestii terminu rozliczenia wyników inwentaryzacji. Prace należy jednak tak przeprowadzić, aby rozliczenie nastąpiło przed terminem sporządzenia zestawienia obrotów i sald (tzw. obrotówka). Zestawienie należy sporządzić w terminie umożliwiającym przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o rachunkowości na wykonanie tej czynności spółki mają czas do 85. dnia po dniu bilansowym. W przypadku gdy rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, ostatnim dniem jest 25 marca.