Spółki kapitałowe oraz spółdzielnie będące osobami prawnymi w trakcie swojej działalności ponoszą wiele wydatków związanych nie tylko bieżącą działalnością w danej branży, ale również z pewnymi świadczeniami na rzecz swoich udziałowców czy członków. Takie wydatki mają szczególne znaczenie w przypadku małych podmiotów, w których kapitał podzielony jest między niewielką liczbę podmiotów. Inną kwestią są również wydatki na rzecz członków władz spółki – organów zarządzających oraz nadzorczych. Przepisy podatkowe przewidują pewne ograniczenia w możliwości ujęcia w kosztach uzyskania przychodów spółki różnych wydatków.

Świadczenia jednostronne

Z kosztów uzyskania przychodów wyłączone są przede wszystkim wydatki związane z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz udziałowców (akcjonariuszy) lub członków spółdzielni niebędących pracownikami w rozumieniu odrębnych przepisów.

O wyłączeniu z kosztów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 38 ustawy o CIT decyduje przede wszystkim to, czy udziałowiec jest pracownikiem tej osoby prawnej. Jeśli więc udziałowiec jest pracownikiem spółki, to w takiej sytuacji spółka poniesiony wydatek może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Przez jednostronne świadczenie spółki na rzecz jej udziałowca (akcjonariusza) czy członka spółdzielni należy rozumieć takie świadczenie, któremu nie odpowiada wzajemne świadczenie tego udziałowca czy członka na rzecz spółki lub spółdzielni. Za jednostronne świadczenia uznać można np. wynajem albo użyczenie samochodu lub mieszkania czy też koszty wypoczynku.

Z kosztów uzyskania przychodów wyłączone są więc tego rodzaju jednostronne świadczenia, które są ponoszone przez spółkę (spółdzielnię) na rzecz udziałowców (członków), którzy nie są ich pracownikami, a osoby te nie świadczą żadnych czynności wzajemnych na rzecz spółki.

Podkreślić trzeba, że w przypadku ujmowania w kosztach podatkowych jednostronnych świadczeń na rzecz udziałowców istotna jest również ważność umowy, na podstawie której, wykonują oni swoją pracę na rzecz spółki.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak rozliczyć wydatki na rzecz udziałowców.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Czy kosztem uzyskania przychodu są odsetki od pożyczki od udziałowca
- Czy opłatę czesnego za studia udziałowca można odliczyć
- Czy wynagrodzenie z umowy cywilnoprawnej stanowi koszt spółki