Podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż jego siedziba mają obowiązek składać do urzędu skarbowego informacje (CIT-ST, CIT-ST/A) w celu ustalenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Zasada ta wynika z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 80, poz. 526). Powstaje przy tym pytanie, czy w sytuacji gdy spółka zatrudnia osoby, które w związku z charakterem swojej pracy wykonują pracę na terenie różnych gmin w kraju, również musi składać te informacje?

Jak wyjaśnia Jarosław Ziobrowski, ekspert w Kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr, należy odwołać się do pojęcia zakładu, które zostało zdefiniowane w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Zakładem (oddziałem) jest określone w umowie o pracę miejsce wykonywania pracy położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka samorządu terytorialnego właściwa dla siedziby podatnika.

W takim przypadku do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na której obszarze znajduje się ten zakład (oddział), przekazywana jest część dochodu podatnika z tytułu udziału we wpływach z tego podatku, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę. O konieczności składania informacji CIT-ST decyduje określone w umowie o pracę miejsce świadczenia pracy pracownika.

– Obowiązek ten powstanie w przypadku przedstawicieli handlowych, doradców, konsultantów oraz osób pracujących w biurach handlowych realizujących usługi poza siedzibą spółki macierzystej – wyjaśnia Jarosław Ziobrowski.

W przypadku gdy pracownicy w umowach miejsce świadczenia pracy mają określone w ramach granic województw, a praca jest wykonywana w więcej niż jednym miejscu, rozstrzygające w takiej sytuacji jest to, gdzie pracownik najczęściej wykonuje swoją pracę. Organy podatkowe w interpretacjach podkreślają, że jeżeli wskazanie takiego miejsca nie jest możliwe, to pracownicy powinni być zaliczeni do gminy, na terenie której mieści się siedziba spółki.

Ważne!

Gdy kwota dochodu należna jednostce samorządu terytorialnego nie przekracza miesięcznie 500 zł, naczelnik urzędu skarbowego przekazuje ten dochód w okresach półrocznych