W Służbie Celnej wprowadzony został jednolity system informatyczny, tzw. ewidencja spraw karnych skarbowych. W skład systemu wchodzą: rejestr karny skarbowy prowadzony w urzędach celnych; rejestr karny skarbowy spraw prowadzonych w trybie nadzoru w izbach celnych; ewidencja mandatów prowadzona w urzędach celnych. System jest zbiorem danych osobowych i jest zgłoszony do GIODO. Dane rejestrowane w systemie dotyczą tylko osób powiązanych z postępowaniami i sprawami karnymi skarbowymi.

Zakres danych o osobach obejmuje: imiona i nazwiska, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, NIP, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, serię i numer dowodu osobistego, stan cywilny, liczbę i wiek dzieci, liczbę osób na utrzymaniu, zajęcie i dochód współmałżonka, źródło utrzymania w przypadku braku pracy, stan majątkowy, posiadane ruchomości i nieruchomości, przynależność do WKU, informacje dotyczące karalności. Rejestrowane dane pochodzą głównie od osób, których dotyczą, natomiast udostępniane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przetwarzanie danych jest niezbędne dla zrealizowania posiadanych uprawnień lub spełnienia obowiązków wynikających z przepisów.

PODSTAWA PRAWNA

Zarządzenie nr 3 ministra finansów z 8 stycznia 2009 r. w sprawie rejestracji przez urzędy celne oraz izby celne spraw o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe w systemie informatycznym „Ewidencja Spraw Karnych Skarbowych” (Dz.Urz. MF z 10 lutego 2009 r. nr 1, poz. 2).