Podatnik złożył odwołania od decyzji organu celnego. Chciałby, żeby sprawa została rozpatrzona na rozprawie administracyjnej.

– Czy izba celna przeprowadzi rozprawę z urzędu czy muszę składać w tej sprawie wniosek – pyta pan Kamil z Ostródy.

Służba Celna może przeprowadzić rozprawę na podstawie art. 200a–200d Ordynacji podatkowej. Andrzej Ossowski, adwokat z kancelarii A. Ossowski, tłumaczy, że przepisy te stosowane są przez organy Służby Celnej w sprawach podatkowych wprost, natomiast w postępowaniach celnych odpowiednio w oparciu o odesłanie znajdujące się w art. 73 ustawy – Prawo celne.

Rozprawa administracyjna może być przeprowadzona z urzędu, jeżeli zachodzi potrzeba wyjaśnienia istotnych okoliczności stanu faktycznego sprawy przy udziale świadków lub biegłych albo w drodze oględzin.

– Tego typu środki dowodowe rzadko są przeprowadzane w postępowaniach odwoławczych, w których uzupełnia się jedynie materiał dowodowy zebrany już przez organ I instancji – tłumaczy Andrzej Dąbrowski, naczelnik wydziału organizacyjno-prawnego Izby Celnej w Poznaniu.

Jeżeli jednak są już one przeprowadzane, to dogodniejszym postępowaniem dla stron jest wydanie postanowienia o przeprowadzeniu dowodów i poinformowanie o miejscu i czasie ich dokonania. Wtedy to od uznania stron zależy, czy będą one współuczestniczyć w tych czynnościach, czy też nie. Natomiast na rozprawę administracyjną strony są wzywane, co jest pewnego rodzaju przymusem administracyjnym, który może być przyczyną kłopotów dla stron oraz przyczyną obciążenia ich kosztami rozprawy, jeżeliby nie odbyła się z powodu nieusprawiedliwionego niestawiennictwa strony.

W związku z tym przydatne jest stosowanie tego narzędzia jedynie gdy zachodzi konieczność konfrontacji strony ze świadkiem lub twierdzeniami zawartymi w opinii biegłego lub wyjaśnienia rozbieżności. Andrzej Dąbrowski dodaje, że w dotychczasowej praktyce Izby Celnej w Poznaniu nie było potrzeby przeprowadzania tego rodzaju konfrontacji.

Ważne!

Organ może odmówić stronie wnioskującej o przeprowadzenie rozprawy, gdy przedmiotem rozprawy mają być okoliczności niemające znaczenia w sprawie