Tak. Podatnicy są obowiązani do przechowywania dokumentów potwierdzających uzyskanie przychodów z pracy i zapłatę podatku za granicą do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego za rok podatkowy, którego dotyczy wniosek o abolicję. Paski płacowe tzw. payslipy oraz inne dokumenty (np. zagraniczne zeznania podatkowe, druki przelewów podatku zapłaconego za granicą) powinny więc być przez podatnika korzystającego z abolicji podatkowej przechowywane. Zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych przedawnia się z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. W przypadku dochodów, które podatnik uzyskał w 2003 roku, należało rozliczyć je i zapłacić podatek do końca kwietnia 2004 r. Oznacza to, że zagraniczne dokumenty trzeba przechowywać do końca 2009 roku.

Obowiązek przechowywania dokumentów przez okres pięciu lat umożliwia zweryfikowanie danych podanych we wniosku podatnika, potwierdzających zasadność wydania decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowej lub zwrotu podatku. Trzeba pamiętać, że do upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego urząd skarbowy może zweryfikować swoją decyzje, gdy:

• dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe,

• wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji nieznane organowi, który wydał decyzję.

Weryfikacja taka może odbywać się w formie wznowienia postępowania przez organ, który wydał w sprawie decyzję w ostatniej instancji.

7 dni na złożenie wniosku o abolicję za 2002 rok