Od nieruchomości i obiektów budowlanych podatnik musi odprowadzić daninę określaną jako podatek od nieruchomości. Na osobach fizycznych i prawnych ciążą odmienne obowiązki z tytułu rozliczenia tego podatku. Sprawy związane z podatkiem od nieruchomości uregulowane zostały w ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Gdy okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, było istnienie budowli albo budynku lub ich części, to odnośnie do nowych budynków obowiązek podatkowy powstaje wówczas 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli, albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem. Jeśli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, to podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają nieruchomości i obiekty budowlane, czyli:

• grunty,

• budynki lub ich części,

• budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Natomiast podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące:

• właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,

• posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,

• użytkownikami wieczystymi gruntów,

• posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości.