Coraz trudniejsza sytuacja gospodarcza powoduje, że wiele osób traci pracę. W konsekwencji takie osoby nie mają środków na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. Podejmowane są więc próby zawierania ugód z kredytodawcami. W ich wyniku często dochodzi do umorzenia odsetek, części lub całości długu lub kar, np. za nieterminowe spłacanie rat. Umorzenie takich należności wiąże się jednak z pewnymi skutkami podatkowymi. W niektórych przypadkach bowiem umorzone należności staną się przychodem osoby, która umorzenie otrzymała, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zdaniem organów podatkowych każde umorzenie pożyczki dla celów podatkowych powinno być oceniane indywidualnie.

PRZYKŁAD: OBOWIĄZKI INFORMACYJNE BANKU

Bank poręczył kredyt udzielony przez bank osobie prawnej (spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) na prowadzenie działalności gospodarczej. W wyniku zapłaty poręczenia bank uzyskał wierzytelność regresową względem kredytobiorcy. Po długoletniej bezskutecznej egzekucji podjęto decyzję o umorzeniu tej należności pieniężnej.

Czy bank ma obowiązek informować urząd skarbowy o umorzeniu należności z tytułu zapłaconego poręczenia w stosunku do osób prawnych?

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje jedynie obowiązki płatnika wobec urzędu skarbowego i podatnika związane z dokonywaniem wypłat należności z określonych tytułów.

W konsekwencji bank nie ma obowiązku informowania właściwego urzędu skarbowego o umorzeniu należności z tytułu zapłaconego poręczenia w stosunku do osób prawnych.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.