Spółka, która spłaca odsetki od kredytu w euro, dla celów m.in. rozpoznania kosztu podatkowego, wartość odsetek powinna naliczyć w złotych według kursu faktycznie zastosowanego z dnia ich zapłaty, tj. odpowiednio kursu sprzedaży banku.
JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA: Spółka jest spółką prawa niemieckiego, prowadzącą działalność gospodarczą polegającą na wynajmie powierzchni biurowych poprzez położony na terytorium Polski zagraniczny zakład. W związku z prowadzoną działalnością spółka nabyła w 2006 oraz 2007 roku dwie nieruchomości w Polsce, finansując nabycie środkami uzyskanymi m.in. z pożyczek wyrażonych w euro. Spłata odsetek od pożyczki następuje w euro. Spółka nie wyklucza zaciągnięcia w przyszłości nowych pożyczek wyrażonych w euro w celu nabycia kolejnych nieruchomości, tym samym rozszerzenia działalności prowadzonej w Polsce. Spłata odsetek będzie następować również z rachunków bankowych. Banki prowadzą kwotowania kursów euro do złotego. Z tego względu spółka jest w stanie określić kurs z dnia zapłaty odsetek, faktycznie zastosowany przez odpowiedni bank.
1) Czy spółka postępowała prawidłowo, rozpoznając dla celów podatkowych:
● koszt z tytułu zapłaty odsetek z rachunku euro w banku według faktycznie zastosowanego kursu z dnia zapłaty tych odsetek?
2) Czy spółka będzie postępować prawidłowo, rozpoznając dla celów podatkowych:
● koszt z tytułu zapłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek z rachunku euro w banku według faktycznie zastosowanego kursu z dnia zapłaty tych odsetek?
3) Czy w przypadku zaciągnięcia przez spółkę kolejnych pożyczek w euro spółka będzie postępować prawidłowo, rozpoznając dla celów podatkowych koszt z tytułu zapłaty odsetek z rachunku euro według kursu faktycznie zastosowanego, tj. kursu sprzedaży banku z dnia zapłaty?
ZDANIEM PODATNIKA: Według spółki w przypadku spłaty odsetek zarówno z rachunku euro w banku zgodnie z art. 15 ust. 1 i 4e, art. 15a ust 1, 2 oraz 3, a także art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.), dla celów rozpoznania kosztu podatkowego wartość odsetek powinna zostać naliczona w złotych według kursu faktycznie zastosowanego z dnia ich zapłaty, tj. odpowiednio kursu sprzedaży banku.
Właściwym postępowaniem w przypadku spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek będzie również rozpoznanie kosztu podatkowego z tytułu zapłaty odsetek zarówno z rachunku euro w banku w wysokości ich wartości w euro przeliczonej na złote według kursu faktycznie zastosowanego, tj. odpowiednio kursu sprzedaży banku z dnia zapłaty tych odsetek.
W zakresie trzeciego pytania, zdaniem spółki będzie ona postępować prawidłowo, rozpoznając dla celów podatkowych koszt z tytułu odsetek spłacanych od przyszłych pożyczek, wyrażonych w euro z rachunku według kursu faktycznie zastosowanego, tj. odpowiednio kursu sprzedaży banku, z którego usług spółka będzie korzystać.
Izba Skarbowa w Warszawie stanowisko spółki uznała za prawidłowe.Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 20 lipca 2009 r. (nr IPPB5/423-214/09-4/IŚ)
OPINIA
MAŁGORZATA DANKOWSKA
starszy konsultant w TPA Horwath Sztuba Kaczmarek
W interpretacji izba potwierdziła dotychczasową wykładnię pojęcia kursu faktycznego dokonywaną przez organy skarbowe, a budzącą kontrowersje wśród doradców, że kurs faktyczny jest stosowany także wtedy, gdy nie dochodzi do rzeczywistej wymiany waluty. Na większą uwagę zasługuje jednak rozróżnienie momentu poniesienia i zapłaty kosztu odsetkowego dla celów podatkowych, oznaczające możliwość realizacji transakcyjnych różnic kursowych na spłacie odsetek. Izbę przekonała argumentacja, że nawet przy kosztach rozliczanych metodą kasową istnieje odrębność tych dwóch momentów. Dzięki temu możliwe jest efektywne ujęcie w kosztach odsetek nie po kursie NBP, ale po kursie sprzedaży banku z dnia spłaty, nawet gdy poniesienie i zapłata następują tego samego dnia.
Dodatkowo w interpretacji zezwolono także na rozpoznanie różnic kursowych przez polski zakład zagranicznej spółki, w sytuacji gdy odsetki spłacane są w walucie obcej przez centralę, a następnie alokowane do zakładu.