JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA: Spółka jest spółką prawa niemieckiego, prowadzącą działalność gospodarczą polegającą na wynajmie powierzchni biurowych poprzez położony na terytorium Polski zagraniczny zakład. W związku z prowadzoną działalnością spółka nabyła w 2006 oraz 2007 roku dwie nieruchomości w Polsce, finansując nabycie środkami uzyskanymi m.in. z pożyczek wyrażonych w euro. Spłata odsetek od pożyczki następuje w euro. Spółka nie wyklucza zaciągnięcia w przyszłości nowych pożyczek wyrażonych w euro w celu nabycia kolejnych nieruchomości, tym samym rozszerzenia działalności prowadzonej w Polsce. Spłata odsetek będzie następować również z rachunków bankowych. Banki prowadzą kwotowania kursów euro do złotego. Z tego względu spółka jest w stanie określić kurs z dnia zapłaty odsetek, faktycznie zastosowany przez odpowiedni bank.

1) Czy spółka postępowała prawidłowo, rozpoznając dla celów podatkowych:

● koszt z tytułu zapłaty odsetek z rachunku euro w banku według faktycznie zastosowanego kursu z dnia zapłaty tych odsetek?

2) Czy spółka będzie postępować prawidłowo, rozpoznając dla celów podatkowych:

● koszt z tytułu zapłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek z rachunku euro w banku według faktycznie zastosowanego kursu z dnia zapłaty tych odsetek?

3) Czy w przypadku zaciągnięcia przez spółkę kolejnych pożyczek w euro spółka będzie postępować prawidłowo, rozpoznając dla celów podatkowych koszt z tytułu zapłaty odsetek z rachunku euro według kursu faktycznie zastosowanego, tj. kursu sprzedaży banku z dnia zapłaty?

ZDANIEM PODATNIKA: Według spółki w przypadku spłaty odsetek zarówno z rachunku euro w banku zgodnie z art. 15 ust. 1 i 4e, art. 15a ust 1, 2 oraz 3, a także art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.), dla celów rozpoznania kosztu podatkowego wartość odsetek powinna zostać naliczona w złotych według kursu faktycznie zastosowanego z dnia ich zapłaty, tj. odpowiednio kursu sprzedaży banku.

Właściwym postępowaniem w przypadku spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek będzie również rozpoznanie kosztu podatkowego z tytułu zapłaty odsetek zarówno z rachunku euro w banku w wysokości ich wartości w euro przeliczonej na złote według kursu faktycznie zastosowanego, tj. odpowiednio kursu sprzedaży banku z dnia zapłaty tych odsetek.

W zakresie trzeciego pytania, zdaniem spółki będzie ona postępować prawidłowo, rozpoznając dla celów podatkowych koszt z tytułu odsetek spłacanych od przyszłych pożyczek, wyrażonych w euro z rachunku według kursu faktycznie zastosowanego, tj. odpowiednio kursu sprzedaży banku, z którego usług spółka będzie korzystać.

Izba Skarbowa w Warszawie stanowisko spółki uznała za prawidłowe.