Podatnik otrzymał dywidendę od spółki, która ma siedzibę za granicą.

- Czy taką kwotę wypłaconej należności muszę rozliczyć w deklaracji podatkowej - pyta pan Konrad z Gdańska.

Tak. Polscy podatnicy są zobowiązani do wykazania kwoty podatku od dywidend wypłacanych przez spółki mające siedzibę za granicą.

Dywidenda wypłacana przez spółki osobom fizycznym, z tytułu posiadanych przez nie udziałów czy akcji, należy do kategorii przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Dochód tego rodzaju obciążony jest 19-proc. zryczałtowanym podatkiem, który jest pobierany i odprowadzany przez spółkę.

Z racji tego, że zgodnie z polskimi przepisami, spółka zagraniczna nie ma obowiązku odprowadzania tego podatku od kwoty postawionej do dyspozycji wspólnika, to na polskim udziałowcu zagranicznej spółki ciąży obowiązek indywidualnego rozliczenia się z otrzymanej kwoty. Postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania decydują, czy dywidenda otrzymana za granicą podlega opodatkowaniu również w kraju siedziby spółki.

Jeśli więc w kraju siedziby spółki wypłata dywidendy jest opodatkowana, to taki podatek podlega wykazaniu w zeznaniu rocznym, w zależności od sytuacji podatnika w zeznaniu PIT-36 (część K, poz. 197), PIT-36L (część J, poz. 62) lub PIT-38 (część E, poz. 39). Zgodnie z art. 30a ust. 9 ustawy o PIT, od należnego w Polsce zryczałtowanego 19-proc. podatku odlicza się kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą, jednakże odliczenie to nie może przekroczyć kwoty podatku obliczonego od tych przychodów (dochodów) przy zastosowaniu stawki 19 proc.

PODSTAWA PRAWNA

● Art. 30a ust. 1 pkt 4, art. 30a ust. 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).