Dochody z dywidend wypłaconych przez zagraniczne spółki należy zsumować z dochodami osiągniętymi w Polsce i rozliczyć w zeznaniu rocznym.
Dywidenda kwalifikowana jest do grupy przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Podstawą jej uzyskania są udziały (akcje) w spółkach mających osobowość prawną.
Problemem przy rozliczeniu podatkowym mogą być dywidendy wypłacone przez zagraniczne spółki, wtedy bowiem otrzymane dochody należy rozliczyć zgodnie z postanowieniami właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Niektóre umowy międzynarodowe przewidują tzw. metodę zwolnienia (wyłączenia) od opodatkowania otrzymanych dywidend w kraju rezydencji podatnika. Dla podatników niejasności mogą powstać w przypadku dywidend otrzymanych z tych krajów, z którymi podpisane umowy międzynarodowe ustalają metodę zaliczenia podatkowego, a nie wyłączenia.
Marta Ignasiak, doradca podatkowy w kancelarii FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz, tłumaczy, że w takim przypadku polski rezydent ma obowiązek opodatkować dywidendy w Polsce, ale jednocześnie będzie uprawniony do zaliczenia na poczet należnego w Polsce podatku dochodowego kwoty, która odpowiada podatkowi zapłaconemu za granicą.Podatek należy wyliczyć zgodnie z zasadą określoną w art. 30a ust. 9 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307). Zdaniem Marty Ignasiak należy połączyć zagraniczne dochody z dochodami uzyskiwanymi w Polsce. W zależności od sytuacji podatnika należy je wykazać w deklaracji PIT-36 (część K, poz. 197 lub 198) lub PIT-38 (część E, poz. 39).
Dywidenda zagraniczna została przekazana w walucie obcej, a dochody i kwoty podatku w Polsce rozlicza się w złotych. Podatnik powinien więc przeliczyć uzyskany przychód w walucie według kursu kupna walut z dnia otrzymania dywidendy lub postawienia jej do dyspozycji, ogłaszanego przez bank, z którego usług korzystał.
– Po zsumowaniu dochodów, wyliczony od nich podatek dochodowy można pomniejszyć (w deklaracji PIT-36 – poz. 199 lub 200, a w deklaracji PIT-38 – poz. 40) o kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą. W tym celu należy się skontaktować z zagraniczną spółką i otrzymać od niej potwierdzenie wysokości pobranego podatku – dodaje Marta Ignasiak.