Malta posiada system wewnętrznego kredytu podatkowego, co oznacza, że podatek pobrany od dochodu spółki wypłacającej dywidendy, w wysokości 35 proc., jest proporcjonalnie zaliczany na poczet podatku pobieranego od wypłacanych dywidend. Na Malcie jest mechanizm refundacji podatku dochodowego pobieranego u źródła od wypłacanych dywidend. Kiedy refundacja ma zastosowanie i na czym polega?

Refundacja ma zastosowanie zarówno do wspólników/akcjonariuszy będących rezydentami Malty, jak i do podmiotów zagranicznych – w sytuacji gdy nie jest możliwe wykorzystanie pełnego zwolnienia od podatku pobieranego od dywidend wypłacanych do innych państw członkowskich UE na podstawie tzw. Parent-Subsidiary Directive (participation exemption), a więc np. gdy zagraniczny wspólnik, będący spółką kapitałową, nie spełnia warunku minimalnego udziału kapitałowego w spółce, względnie gdy taki zagraniczny wspólnik jest osobą fizyczną. Podatek jest pobierany w wysokości 35 proc. od wszystkich dywidend wypłacanych przez spółki, które nie uzyskują dochodu z nieruchomości położonych na Malcie. Następnie pobrany podatek jest potrącany przez spółkę wypłacającą dywidendy od należnego podatku dochodowego spółki. Jednocześnie wspólnik jest uprawniony do żądania zwrotu pobranego podatku – w całości, gdy spełnia określone warunki albo w części: 6/7 kwoty zapłaconego podatku, względnie 5/7 tej kwoty – w przypadku dywidend pochodzących z tzw. dochodu biernego (passive interest) oraz należności licencyjnych. System ten, choć w istotny sposób zmniejsza obciążenie podatkowe wspólnika, z punktu widzenia podmiotów zagranicznych jest bardziej skomplikowany i wyraźnie mniej atrakcyjny od regulacji cypryjskich, gdzie dywidendy nie są efektywnie obciążone podatkiem, a stawka podatku dochodowego od spółek cypryjskich wynosi 10 proc.

Dr Janusz Fiszer, partner w Kancelarii Prawnej White & Case i docent UW