Czy darowizny kościelne nadal można odliczać

Podatnik przekazał w ubiegłym roku darowiznę na rzecz swojej parafii. Pieniądze były przeznaczone na dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci z rodzin patologicznych. Czy takie darowizny nadal można odliczać bez żadnych limitów od dochodów opodatkowanych PIT?

Tak

Taka możliwość nadal istnieje. Zgodnie z odpowiednimi przepisami zawartymi w ustawach kościelnych, co do zasady podatnicy mogą skorzystać z odliczenia związanego z obdarowaniem kościelnej osoby prawnej. Odpowiedni przepis powielony w poszczególnych ustawach tzw. kościelnych, stanowi, że darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą pochodzące od osób fizycznych są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym. Warunki są trzy. Po pierwsze, kościelna osoba prawna musi przedstawić darczyńcy pokwitowanie odbioru. Po drugie, w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny powinna przedstawić darczyńcy sprawozdanie o przeznaczeniu darowizny na wspomnianą działalność. Po trzecie, wpłata pieniędzy musi być dokonana przez darczyńcę bezpośrednio na rachunek obdarowanego, czyli kościelnej osoby prawnej. Wpłata w kasie parafii nie będzie zatem wystarczająca.

Podstawa prawna

• Art. 55 ust. 7 ustawy z 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 29, poz. 154 z późn. zm.).

• Art. 26 ust. 7 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy darowizny na Kościół są bez limitu

Czy darowizna na cel charytatywno-opiekuńczy przekazana w 2008 roku przez podatnika (osobę fizyczną) na rzecz Ośrodka Pedagogiczno-Rehablilitacyjnego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek podlega w całości (bez limitu) wyłączeniu z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Ośrodek zobowiązał się do przedstawienia darczyńcy sprawozdania o przeznaczeniu darowizny w ciągu dwóch lat od jej otrzymania.

Tak

Zgodnie z par. 29 statutu Ośrodka Pedagogiczno-Rehablilitacyjnego Zgromadzenie Sióstr Felicjanek prowadzące placówkę oraz sama placówka mają prawo do uzyskiwania dodatkowych środków na działalność charytatywną placówki oraz dla poszczególnych ubogich wychowanek na zasadach przewidzianych w art. 55 ust. 3 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego oraz innych przepisach prawnych dotyczących darowizn na cele oświatowe i opiekuńczo-wychowawcze. A zatem stosownie do uregulowań zawartych w art. 55 ust. 7 wymienionej ustawy przekazana na rzecz placówki darowizna na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą jest odliczana bez limitu od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w granicach faktycznie poniesionych wydatków. W myśl powołanego przepisu, darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym, jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz - w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny - sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność. Jednakże należy pamiętać, że zgodnie z ustawą o PIT odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Podstawa prawna

• Art. 55 ust. 7 ustawy z 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 29, poz. 154 z późn. zm.).

• Art. 26 ust. 7 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).