Darowizny kościelne można odliczyć w ramach limitu albo bez żadnych ograniczeń w zależności od tego, na jaki rodzaj działalności kościelnej została ona przekazana.
Podatnik, który przekazał darowiznę na rzecz Kościoła czy parafii, może odliczyć jej wartość od dochodu. Należy jednak odróżnić darowizny na rzecz kultu religijnego od darowizn przekazywanych na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą.
Wysokość odliczenia darowizny na rzecz kultu religijnego nie może przekroczyć 6 proc. dochodu. Mogą to być np. darowizny przekazane na budowę lub remont kościoła czy zakup przedmiotów liturgicznych do świątyni. Obdarowanym może być nie tylko Kościół, lecz także organizacja religijna. Darowiznę należy udokumentować dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, w przypadku darowizny rzeczowej - dokumentem, z którego wynika jej wartość.
Natomiast darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą podlegają odliczeniu od dochodu jako tzw. darowizny nielimitowane. Podstawą ich odliczania są odrębne ustawy (np. ustawa z 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej). Warunkiem odliczenia jest przekazanie darowizny na rzecz kościelnej osoby prawnej, np. parafii lub zakonu, wyłącznie na jej działalność charytatywno-opiekuńczą.
Odliczenie takiej darowizny powinno być udokumentowane dowodem wpłaty na rachunek bankowy. Dodatkowo kościelna osoba prawna ma obowiązek przekazać darczyńcy pokwitowanie odbioru darowizny, w którym jest potwierdzone przyjęcie kwoty darowizny. Ponadto w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny obdarowany powinien przekazać darczyńcy sprawozdanie o przeznaczeniu darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą.