Podatnik pracuje poza miejscem zamieszkania. Pracodawca poinformował go, że korzysta z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu.

- Do pracy dojeżdżam, wykupując bilety miesięczne/kwartalne. W 2008 roku wydałem 1368 zł, mam też inne bilety, dzięki którym dojeżdżałem do pracy, na kwotę 91 zł. Czy jest możliwość uwzględnienia biletów w zeznaniu rocznym PIT w związku z dojazdem do pracy - pyta pan Bartosz z Płocka.

Można uwzględnić bilety na dojazdy w zeznaniu rocznym.

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej wynoszą 139 zł 06 gr miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1668 zł 72 gr, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Jednak w sytuacji gdy wskazane roczne koszty uzyskania przychodów są niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte przez pracownika lub przez płatnika pracownika w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 22 ust. 2 i ust. 10 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).