ANALIZA

Pracownikowi zasadniczo przysługują zryczałtowane, określone kwotowo koszty uzyskania przychodów. Podatnikowi pod pewnymi warunkami przysługują jednak tzw. koszty rzeczywiste. Z kolei pracownicy przenoszący na swoich pracodawców prawa autorskie do wykonanej pracy mają prawo do 50-proc. kosztów uzyskania przychodów.

Podatnik dojeżdżający do pracy może uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym koszty uzyskania przychodów w wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków na konieczne przejazdy. Uprawnienie to dotyczy tylko tych sytuacji, w których określone w ustawie o PIT roczne koszty uzyskania przychodów są niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej. W przeciwnym wypadku pracownikowi należą się koszty zryczałtowane w podwyższonej wysokości.

Podatnik może przyjąć w rocznym zeznaniu podatkowym koszty rzeczywiste, pod warunkiem że są one udokumentowane wyłącznie imiennymi biletami okresowymi. Oznacza to, że bilety jednorazowe czy na okaziciela nie pozwolą na uwzględnienie kosztów rzeczywistych w PIT, gdyż nie będą wystarczającym dowodem na to, że konkretny podatnik ponosił wyższe wydatki na dojazdy do pracy.

Pracownik, który w ramach stosunku pracy rozporządza swoim prawem autorskim na rzecz pracodawcy, ma prawo do 50-proc. kosztów uzyskania przychodów. Podkreślić należy, że prawo do zastosowania kosztów w takiej wysokości wobec przychodu osiągniętego przez pracownika przysługuje, jeżeli pracodawca nabył w ramach stosunku pracy prawa autorskie do wykonanego przez pracownika utworu.

Koszty 50-proc. oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone w danym miesiącu przez pracodawcę ze środków podatnika składki na ubezpieczenia społeczne. Pamiętać należy, że koszty te mogą być zastosowane tylko do tej części uzyskanego przez pracownika przychodu, który korzysta z praw autorskich. Jeżeli zatem na przykład wynagrodzenie ze stosunku pracy, które pracownik uzyskiwał w trakcie roku, przysługiwało również z tytułu pracy nietwórczej, czyli z wykonywania obowiązków pracowniczych niezwiązanych z tworzeniem utworu, to do tej części wynagrodzenia nie będą miały zastosowania 50-proc. koszty. Gdyby w takiej sytuacji pracownik uwzględnił w zeznaniu podatkowym koszty w takiej wysokości do całości przychodów ze stosunku pracy, mogłoby to zostać zakwestionowane przez urząd skarbowy.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.