Podatniczka zatrudnia pomoc domową. Umowa wygasa w styczniu 2009 r.

- Czy w rozliczeniu za 2008 rok będę jeszcze mogła skorzystać z ulgi podatkowej z tytułu zatrudniania pomocy domowej - pyta pani Maria z Konina.

Z ulgi na pomoc domową będzie można skorzystać na zasadzie tzw. praw nabytych, pod warunkiem że umowa została podpisana przed 1 stycznia 2007 r.

W takim wypadku podatnik, który nabył prawo do ulgi, może ją kontynuować do momentu wygaśnięcia umowy. W rozliczeniu za 2008 rok nie obowiązuje już ulga na pomoc domową, co więcej, nie przysługiwała ona także w rozliczeniu za rok ubiegły. Ulga podatkowa z tytułu zatrudniania pomocy domowej została usunięta z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 1 stycznia 2007 r. Odliczenie mogą kontynuować jedynie podatnicy, którzy nabyli do niego prawo. Osoba prowadząca gospodarstwo domowe zachowuje prawo do odliczenia ulgi z tytułu wydatków ponoszonych do końca obowiązywania umowy zawartej przed 1 stycznia 2007 r. Nie zostaną jednak odliczone wydatki ponoszone w związku z przedłużeniem umowy dokonanym po 31 grudnia 2006 r.

Osoby, które mogą kontynuować odliczenia, korzystają z nich na zasadach określonych w ustawie o PIT w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r. Zgodnie z tymi przepisami, osobie prowadzącej gospodarstwo domowe, która zawarła umowę aktywizacyjną z osobą bezrobotną w celu wykonywania pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym, przysługiwało prawo do odliczenia udokumentowanych wydatków poniesionych z tytułu opłacenia z własnych środków składek na ubezpieczenia społeczne osoby zatrudnionej.

Ulgę odlicza się od podatku obliczonego według skali, po każdym okresie 12 miesięcy nieprzerwanego trwania umowy.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 11 ustawy z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 217, poz. 1588).