Firma organizuje imprezę wigilijną dla swoich pracowników. Uczestnictwo w niej jest dobrowolne.

- Czy pracodawca określi wartość świadczenia dla jednego pracownika, skoro impreza nie jest kierowana do każdego z osobna - pyta pan Marek, właściciel łódzkiej firmy.

Tak. Istnieje możliwość zindywidualizowania tego typu świadczeń.

Fakt, że świadczenie w postaci imprezy wigilijnej jest kierowane do wszystkich pracowników, nie wyklucza możliwości określenia przychodu otrzymanego przez konkretną osobę - uczestnika spotkania. Pracodawca jest w stanie określić, którzy pracownicy brali udział w imprezie.

Możliwe jest bowiem wyliczenie, jaki koszt został poniesiony w związku ze zorganizowaniem imprezy wigilijnej, a także dokładne określenie liczby nazwisk osób w niej uczestniczących. Wobec tego można ustalić wartość świadczeń i przyporządkować je poszczególnym pracownikom. W konsekwencji z uwagi na możliwość zindywidualizowania otrzymanych przez pracowników świadczeń wartość tych świadczeń stanowi dla pracowników źródło przychodu podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zakład pracy jest zobowiązany, jako płatnik, obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy.

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 9, art. 11, art. 12 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).