Powód? Nie jest podatnikiem VAT w świetle przepisów podatkowych, dlatego nie ma interesu prawnego, aby wystąpić z wnioskiem o interpretację. Tak wskazuje orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, który przyznał rację izbie skarbowej, która odmówiła mężczyźnie wydania interpretacji indywidualnej.

We wniosku o interpretację mężczyzna stwierdził, że obciążenie kupującego podatkiem VAT jest nieuprawnione i nie znajduje uzasadnienia w przepisach. Jeśli zakupy dokonywane są przez osobę fizyczną – konsumenta, na cele związane z zaspokajaniem potrzeb życiowych, rozrywką lub realizacją indywidualnych aspiracji i marzeń, to zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) nie jest ona podatnikiem tego podatku, a zatem nie powinna ponosić jego ciężaru. Wnioskodawca podkreślił, że płaci daninę na skutek nakazu, mimo że nie jest wymieniony jako podmiot opodatkowany VAT. Zgodnie z przepisami o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą. Mężczyzna nie zalicza się do żadnej z tych grup.

Izba skarbowa odmówiła wydania interpretacji. Stwierdziła, że wnioskodawca nie jest podmiotem uprawnionym do wystąpienia o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów o VAT. Wynika to z tego, że jego pytanie zawarte we wniosku nie jest związane z wykonywaniem przez niego czynności opodatkowanych VAT.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił postanowienie izby skarbowej. Wyjaśnił, że jeśli pytanie podatnika odnosiło się do prawidłowości obowiązku płacenia VAT (choć w jego ekonomicznym wymiarze), to dotyczyło to prawa podatkowego. Izba powinna więc wydać interpretację.

NSA uchylił jednak rozstrzygnięcie sądu wojewódzkiego i zgodził się fiskusem. Orzekł, że wnioskujący o wydanie interpretacji ma tylko interes faktyczny w sprawie (chodzi mu o weryfikację ceny zapłaconej za nabyte towary), a nie interes prawny związany z obowiązkiem podatkowym. A to znaczy, że nie ma podstaw do wydania interpretacji.

Wyrok jest prawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 13 grudnia 2012 r., sygn. II FSK 210/12.