Podatnik domagał się unieważnienia numeru identyfikacji podatkowej w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2012 r. ustawy z 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 171, poz. 1016). Ustawa ta stanowi, że od 1 stycznia 2012 r. znosi się numer identyfikacji podatkowej nadany osobom fizycznym, które objęte są rejestrem PESEL, nie prowadzą działalności gospodarczej lub nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Organy podatkowe odmówiły podatnikowi unieważnienia jego NIP, a sąd przyznał im rację. Wyjaśnił, że z art. 8c ust. 2 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników wynika, że naczelnik urzędu skarbowego unieważnia z urzędu, w drodze decyzji, NIP nadany podmiotowi, w przypadku: wielokrotnego nadania NIP, po wzięciu pod uwagę interesu prawnego i gospodarczego podmiotu oraz w sytuacji nadania NIP na podstawie fałszywych lub fikcyjnych danych.

Sąd wyjaśnił, że skarżący jest podatnikiem VAT i podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą. Musi więc stosować zarówno PESEL, jak i NIP. Zdaniem sądu zmiana ustawy obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. nie ma tu nic do rzeczy. Wyrok jest nieprawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Rzeszowie z 28 września 2012 r., sygn. akt I SA/Rz 624/12.