Skarżący, którego dochody w całości są opodatkowane w Polsce, posiada udziały i akcje w spółkach kapitałowych. Mają je również inne osoby. W niektórych spółkach skarżący ani pozostali udziałowcy nie mają (pojedynczo) większościowego pakietu udziałów lub akcji. W związku z planowaną restrukturyzacją aktywów skarżący wraz z udziałowcami zastanawia się nad utworzeniem nowej spółki z o.o. lub akcyjnej (spółka holdingowa) w Polsce. Zamierzają do niej wnieść pakiet udziałów i akcji. W efekcie spółka holdingowa miałaby większość głosów w każdej spółce. Udziały i akcje wnoszone będą zarówno w momencie utworzenia spółki holdingowej, jak i później – poprzez podniesienie kapitału zakładowego. W zamian za wnoszone udziały skarżący i udziałowcy będą otrzymywać udziały (akcje) spółki holdingowej.

Problem polegał na tym, czy skarżący w momencie wnoszenia udziałów lub akcji w zamian za udziały w spółce holdingowej będzie korzystał ze zwolnienia z PIT, o którym mowa w art. 24 ust. 8a ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.). W jego ocenie zwolnienie będzie przysługiwało. Z tym stanowiskiem nie zgodził się jednak minister finansów.

WSA po rozpatrzeniu sprawy orzekł, że rację ma skarżący. Sąd wyjaśnił, że wykładnia art. 24 ust. 8a ustawy o PIT dokonana przez ministra jest sprzeczna z przepisami dyrektywy 113. Zgodnie z nią wymiana udziałów powinna być neutralna podatkowo. W ocenie sądu polski ustawodawca niejasno wdrożył tę zasadę do przepisów ustawy o PIT, co powoduje problemy interpretacyjne.

Jak przyznaje Mariusz Jabczyński, radca prawny z kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, konsekwencją wyroku jest możliwość zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych także udziałowców, którzy posiadają tylko mniejszościowe udziały/akcje, lecz wnoszą je z innymi osobami w liczbie dającej łącznie większość praw głosów.

Sąd uzasadniał, że interpretacja ministra finansów odmawiająca zwolnienia wymiany udziałów przez mniejszościowych udziałowców i akcjonariuszy spółek była dyskryminująca dla tego rodzaju udziałowców. Zdaniem Mariusza Jabczyńskiego nie ma powodów, aby dyskryminować udziałowców mniejszościowych, gdy w wyniku transakcji spółka kapitałowa uzyskuje pakiet większościowy.

Wyrok jest nieprawomocny.

Przepisy ustawiające zwolnienie z podatku dochodowego dotyczące wymiany udziałów nie mogą dyskryminować mniejszościowych udziałowców, gdy w wyniku transakcji spółka uzyskuje większościowy pakiet głosów

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Warszawie z 4 wrześ- nia 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 3063/11.