Wykonanie zobowiązania w uzgodnionym terminie jest warunkiem zawieszającym, który ma decydujące znaczenie przy rozliczeniu podatku. Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 z późn. zm.) jego niespełnienie skutkuje zwrotem wpłaconej kwoty.

Sąd stwierdził, że nie mają racji organy podatkowe, że uzależnienie skutków prawnych umowy sprzedaży od zapłaty ceny w określonym terminie nie stanowi w ogóle żadnego warunku wykonania umowy.

W rozpatrywanej sprawie doszło do transakcji sprzedaży udziałów między dwoma spółkami. Fiskus odmówił zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ po analizie umowy zawartej między spółkami uznał, że na podstawie przepisów kodeksu cywilnego w umowie sprzedaży nie można zastrzec takiego warunku. Uiszczenie ceny mieści się w konstrukcji umowy sprzedaży, a zatem nie może mieć waloru warunku i stanowi jeden z istotnych składników umowy sprzedaży. Organ podatkowy I instancji twierdził, że może to być jedynie warunek o charakterze rozwiązującym, a więc niezawieszającym.

Z tym nie zgodził się sąd. Zawarcie w umowie klauzuli zapłaty ceny w określonym terminie zależało od woli kupującego i sprzedającego i ma cechy takiego warunku, który uprawnia do zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych. NSA dodał, że transakcje polegające na tym, że umowa jest uzależniona od całkowitej zapłaty ceny, są coraz częstsze.

Wyrok jest prawomocny.

Wyrok NSA z 16 maja 2012 r., sygn. akt II FSK 2249/10.