Spór dotyczył możliwości zwolnienia z PIT diet członków organów stanowiących izb rolniczych. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361) zwolnione z PIT są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 2280 zł.

W omawianej sprawie członkowie organów izb rolniczych wykonywali funkcje społeczne i obywatelskie i otrzymywali za nie diety. Ich zdaniem te pieniądze powinny być zwolnione z podatku.

Zwolnione z PIT są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 2280 zł

Sąd nie zgodził się z taką interpretacją. Wyjaśnił, że przychody z działalności wykonywanej osobiście to przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, ale z wyłączeniem pewnych przychodów.

Wyłączone zostały przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. Zdaniem WSA to wyłączenie przesądza, że przychody z takiej działalności nie mogą być zwolnione z PIT.

Wyrok jest nieprawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Kielcach z 5 kwietnia 2012 r., sygn. akt I SA/Ol 117/12.